1. Geldigheid van de voorwaarden
2. Sluiting van het contract
3. Prijzen, verzendkosten en inruil
4. Betalingsvoorwaarden
5. Leveringsvoorwaarden, risico-overdracht
6. Reservering van zelfbezorging
7. Controle van de levering, klachten, gebreken
8. Eigendomsvoorbehoud
9. Garantie voor materiaalfouten, aansprakelijkheid voor schade
10. Opzegging van het contract
11. Slotbepalingen

II. Aanvullende informatie over verkoop op afstand
1. Technische stappen voor het sluiten van een contract
2. Contracttekst opslaan/afdrukken
3. Mogelijkheid tot correctie
4. Gedragscode
5. Informatie over het bestaan ​​van een wettelijk recht op aansprakelijkheid voor gebreken
6. Informatie over online geschillenbeslechting in overeenstemming met artikel 14 van EU-verordening nr. 524/201
7. Alternatieve geschillenbeslechting

1. Geldigheid van de voorwaarden

1.1 Alle overeenkomsten voor verkoop op afstand tussen u en Heiz24, Inhaber Matthias Falkenberg e.K., Thesdorfer Weg 112, 25421 Pinneberg, zijn gebaseerd op deze Algemene Voorwaarden in de versie die geldig was op het moment van de bestelling. De door u gebruikte inkoopvoorwaarden bij het bestellen zijn nu in tegenspraak, tenzij wij anders met u overeenkomen.

1.2 Ons aanbod is gericht op volwassenen, d.w.z. consumenten en ondernemers die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

1.3 Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtstransactie sluit voor doeleinden die niet overwegend kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Ondernemers in de zin van de algemene voorwaarden zijn natuurlijke of rechtspersonen of vennootschappen met rechtsbevoegdheid waarmee wij een zakelijke relatie aangaan en die handelen in de uitoefening van een commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2. Sluiting van het contract

2.1 Onze aanbiedingen voor verkoop op afstand vormen geen bindend aanbod, maar eerder een vrijblijvende uitnodiging aan u om goederen bij ons te bestellen via online bestelling, telefoon of fax. Bij online bestellen plaatst u een bindende bestelling voor de artikelen die u eerder in uw winkelwagen heeft geplaatst door op de knop ‘tegen betaling bestellen’ te klikken. Zodra wij uw bestelling hebben ontvangen, bevestigen wij deze onmiddellijk met een e-mail of fax met daarin de details van de bestelling en de contractinformatie/algemene voorwaarden (bestellingsbevestiging). Deze orderbevestiging houdt geen aanvaarding van uw online aanbod in.

2.2 Een koopovereenkomst, d.w.z. de bindende aanvaarding van de bestelling met u, komt pas tot stand door de uitdrukkelijke aanvaarding van de bestelling in tekstvorm (verzendbevestiging per brief, fax of e-mail) of levering van de goederen ) aan jou. In dit opzicht hebben wij het recht om uw contractaanbod binnen 5 werkdagen (maandag - vrijdag) na ontvangst van de bestelling te accepteren. Als wij uw contractaanbod niet accepteren en u al betaald heeft, zullen wij u uiteraard terugbetalen.

2.3 Het contract wordt in het Duits gesloten met het bedrijf:

Heiz24
Inhaber Matthias Falkenberg e.K.
Thesdorfer Weg 112,
25421 Pinneberg

2.4. Omdat het sluiten van de overeenkomst en de verdere orderverwerking via e-mail (bijvoorbeeld orderbevestiging) plaatsvindt, bent u verplicht ervoor te zorgen dat het door u opgegeven e-mailadres voor de orderverwerking wordt geactiveerd, zodat ook de naar u verzonden e-mails voor de orderverwerking worden geactiveerd. benadering. In het bijzonder moet u er bij het gebruik van spamfilters voor zorgen dat de orderbevestiging, evenals alle andere e-mails die u bij de orderverwerking worden verzonden, bij u kunnen worden afgeleverd. Bij het verwerken van de bestelling kunnen wij uw e-mailadres doorgeven aan het transportbedrijf ten behoeve van de ontvangstmelding.

3. Prijzen, verzendkosten en inruil

3.1 Wij leveren gratis verzending naar Duitsland vanaf een bruto goederenwaarde van 30 euro tot 30 kg (behalve artikelen met de verzendklasse volumineuze goederen).

3.2 Alle genoemde prijzen zijn totaalprijzen in euro's (EUR) en zijn inclusief de in Duitsland geldende wettelijke BTW. Bij vooruitbetaling wordt een korting van 0,5% verleend. Er zijn geen verpakkingskosten. De verzendkosten vindt u in het betreffende productdisplay onder Verzending of onder de extra schakelaar/knop "Levering, verzending, betaling".

3.3 Bij grensoverschrijdende leveringen buiten de Europese gemeenschap (bijvoorbeeld naar Zwitserland) kunnen - afhankelijk van de aldaar geldende wettelijke regelingen - extra kosten ontstaan, zoals extra belastingen en/of heffingen, bijvoorbeeld in de vorm van douanerechten. Deze kosten zijn geen extra verzendkosten en zijn dus voor uw rekening. Neem indien nodig contact op met de relevante douaneautoriteiten in uw land voordat u een internationale bestelling plaatst.

3.4 Indien bezorging op het door u opgegeven adres niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de adresgegevens onjuist zijn, kunnen wij u de kosten voor een mislukte verzending in rekening brengen. Dit geldt niet in gevallen waarin u niet verantwoordelijk bent voor de onmogelijkheid van levering, maar slechts tijdelijk verhinderd bent om deze in ontvangst te nemen.

3.5 Als u bij ons een nieuw artikel heeft gekocht en ons uw defecte artikel van hetzelfde type op onze kosten opstuurt, ontvangt u direct na ontvangst van het artikel en na de herroepingstermijn voor de inruiltermijn 20,00 euro als inruil. het gekochte nieuwe artikel is verlopen bijgeschreven op uw bankrekening als deze optie wordt aangeboden in het artikel. Met het tegoed gaat het eigendom van uw oude artikel aan ons over. Geef ons tijdig uw bankgegevens door. Als u na uw aankoop gebruik maakt van uw herroepingsrecht, sturen wij u het defecte artikel gratis terug.

4. Betalingsvoorwaarden
- Amazon Pay
- Betaling vooraf
- Aankoop op rekening via Ratepay
- PayPal-afrekenen
- Factuur vanaf 100,- alleen voor bedrijven - Contante betaling bij afhaling

- Creditcard via Novalnet/Paypal

Tenzij wij anders met u zijn overeengekomen, dient de koopprijs na het sluiten van de overeenkomst vooraf te worden betaald.

5. Leveringsvoorwaarden, risico-overdracht

5.1 Levering vindt plaats in de door ons opgegeven afleverlanden op het door u opgegeven afleveradres met een transportbedrijf naar keuze. Deelleveringen met afwijkende levertijden voor de bestelde producten kunnen overeengekomen worden. Levertijden, leveringsvoorwaarden en beperkingen zijn gebaseerd op de informatie die wij verstrekken in de productbeschrijvingen en/of op de pagina Levering, Verzending, Betaling.< /p>

5.2 Bent u consument, dan dragen wij in ieder geval het verzendrisico, ongeacht de verzendmethode. Bent u ondernemer, dan gaan alle risico's en gevaren van de verzending op u over zodra de goederen door ons zijn overgedragen aan het gecontracteerde transportbedrijf.

5.3 Indien de bestelde goederen niet leverbaar zijn, behouden wij ons het recht voor om niet te leveren. In dit geval zullen wij u hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en de reeds ontvangen tegenprestatie onmiddellijk terugbetalen. Indien er vertragingen optreden bij de levering, zullen wij u hiervan onmiddellijk per telefoon of e-mail op de hoogte stellen.

6. Reservering van zelfbezorging

Wij behouden ons het recht voor om de goederen niet te leveren in geval van onbeschikbaarheid of, als dit voor u redelijk is met een passende rechtvaardiging, om ze slechts gedeeltelijk te leveren (voorbehoud van zelflevering). In beide gevallen zullen wij u onmiddellijk informeren dat de door u bestelde goederen niet beschikbaar zijn en dat de eventuele tegenprestatie die u al heeft betaald, onmiddellijk zal worden terugbetaald. Het reserveren van zelflevering geldt echter alleen als wij tijdig een specifieke dekkingstransactie hebben afgesloten en niet verantwoordelijk zijn voor het gebrek aan beschikbaarheid of als wij zelf buiten onze schuld door onze upstream-leverancier in de steek zijn gelaten. Verdere juridische claims van uw kant blijven onaangetast.

7. Controle van de levering, klachten, gebreken

7.1 Voordat de goederen worden afgeleverd, wordt er altijd een uitgaande goedereninspectie uitgevoerd. In uw eigen belang raden wij u echter aan de geleverde goederen bij ontvangst te controleren. Als u schade of onjuiste leveringen constateert, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op, zodat we verdere actie met u kunnen afstemmen.

7.2 Indien u bij aflevering verpakkings- en/of transportschade constateert, verzoeken wij u dit bij de overhandiging door de transporteur te laten bevestigen, indien mogelijk in tekstvorm, en ons hiervan op de hoogte te stellen. Wij stemmen dan samen met u over de vervolgstappen. Wij raden u aan de beschadigde verpakking indien mogelijk als bewijs te bewaren. Dit geldte huidige Heiz24 Transportschaderegeling Heiz24 naar in acht worden genomen, aangezien wij bij Non-compliance geen gratis vervanging kunnen bieden.

7.3 Als u zich niet houdt aan de bovengenoemde voorschriften in paragrafen (1) en (2), heeft dit geen invloed op uw aansprakelijkheidsrechten voor gebreken.

7.4 Als er sprake is van een commerciële transactie voor de contractpartijen in de zin van artikel 343 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB), geldt de commerciële verplichting om gebreken te melden in overeenstemming met artikel 377 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) van toepassing.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 De goederen blijven ons eigendom totdat u ze volledig heeft betaald.

8.2 Bij handelstransacties geldt het eigendomsvoorbehoud ook bij installatie en/of verwerking en bij doorverkoop van de door u geleverde goederen (verlengd eigendomsvoorbehoud) met de volgende bepalingen:

8.2.1 U heeft het recht om de geleverde goederen in het kader van de normale bedrijfsvoering door te verkopen; Bij het sluiten van de overeenkomst draagt ​​u echter aan ons alle vorderingen ter hoogte van het eindfactuurbedrag (inclusief BTW) van de vordering die voortvloeit uit de doorverkoop tegen uw klanten of derden over, ongeacht of de goederen zonder of zonder toestemming worden doorverkocht. nadat de verwerking heeft plaatsgevonden. Ook na de overdracht blijft u bevoegd om deze vordering te innen. Onze bevoegdheid om de vordering zelf te innen blijft onaangetast. Wij verbinden ons er echter toe de vordering niet te innen zolang u aan uw betalingsverplichtingen uit de geïnde opbrengsten voldoet, geen betalingsachterstanden heeft en er in het bijzonder geen aanvraag tot het openen van een insolventieprocedure tegen u is ingediend of betalingen zijn opgeschort. Als dat laatste het geval is, kunnen wij van u eisen dat u ons op de hoogte stelt van de gecedeerde vorderingen en hun debiteuren, alle voor de incasso benodigde gegevens verstrekt, de bijbehorende documenten overhandigt en de debiteuren (derden) op de hoogte stelt van de cessie.

>

8.2.2 De verwerking of transformatie van de geleverde goederen door u gebeurt altijd voor ons, zonder dat wij daar verplichtingen aan verbinden. Als de goederen worden verwerkt met andere artikelen die niet van ons zijn, verwerven wij mede-eigendom van de nieuwe zaak in verhouding tot de waarde van de geleverde goederen (eindfactuurbedrag, inclusief BTW) ten opzichte van de andere verwerkte artikelen op het moment van levering. verwerken. Voor de uit de bewerking voortgekomen zaak geldt hetzelfde als voor de onder voorbehoud geleverde goederen.

8.2.3 Indien de geleverde goederen onlosmakelijk vermengd zijn met andere zaken die niet van ons zijn, verkrijgen wij mede-eigendom van de nieuwe zaak in de verhouding van de waarde van de gekochte zaak (eindfactuurbedrag, inclusief BTW) naar de andere gemengde items Tijd van mixen. Indien de vermenging zodanig plaatsvindt dat uw artikel als hoofdartikel moet worden beschouwd, wordt er afgesproken dat wij naar rato mede-eigenaar worden. Het daaruit voortvloeiende enige eigendom of mede-eigendom behoudt u voor ons op eigen kosten.

9. Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie), aansprakelijkheid

Let op: onze artikelen die te koop zijn, zijn van verschillende leeftijden, sommige gebruikt, sommige in nieuwstaat en sommige vertonen tekenen van slijtage. Hoewel een deel van de artikelen zich in de originele verpakking bevindt, behandelen wij deze vanwege de langere opslagtermijn als gebruikte artikelen, d.w.z. alle artikelen die niet uitdrukkelijk als nieuw zijn aangemerkt, worden als gebruikte artikelen beschouwd.

9.1 Het wettelijke aansprakelijkheidsrecht voor gebreken en het wettelijke aansprakelijkheidsrecht zijn van toepassing met de volgende bepalingen:

9.2 Voor al onze goederen geldt een wettelijk recht op aansprakelijkheid voor gebreken. Op aansprakelijkheid en garantie zijn de wettelijke regels van toepassing. De garantietermijn voor gebruikte artikelen bedraagt ​​12 maanden. Schadeclaims blijven door deze bepaling onaangetast. Eventuele garanties beperken de wettelijke garantieaanspraken niet.

9.3 Bij reparatie (werkovereenkomst) van een geleverd gebruikt apparaat/apparaat van de klant bedraagt ​​de aansprakelijkheidstermijn voor claims wegens gebreken tegen consumenten 24 maanden na ontvangst van het apparaat. Als de koper ondernemer is, bedraagt ​​de aansprakelijkheidstermijn voor claims wegens gebreken 12 maanden.

9.4. De wettelijke verjaringstermijnen voor het geldend maken van aansprakelijkheidsclaims voor gebreken blijven in ieder geval onaangetast.

9.5 Claims wegens gebreken die wij op frauduleuze wijze hebben verborgen en claims die voortkomen uit de garantie dat wij ervan uit zijn gegaan dat het artikel gedurende een bepaalde periode een bepaalde kwaliteit zal behouden (duurzaamheidsgarantie) blijven uitgesloten van de bovenstaande regeling. Eveneens uitgesloten zijn claims wegens schade,veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, resulterend in letsel aan leven, lichaam of gezondheid. Eveneens uitgesloten zijn claims tot schadevergoeding in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim, evenals in geval van fraude en schending van essentiële contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op wiens naleving u waarop een contractpartner regelmatig kan vertrouwen (kardinale verplichtingen). Tenslotte geldt de uitsluiting niet als de Wet Productaansprakelijkheid van toepassing is.

Let op: Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat werkzaamheden aan gasinstallaties uitsluitend mogen worden uitgevoerd door geschoold en goedgekeurd vakpersoneel. De montage van elektrische apparaten mag alleen worden uitgevoerd door een vergelijkbaar opgeleide specialist die bekend is met de bijbehorende voorschriften (VDE) en gevaren.

10. Opzegging van het contract

10.1 Wij hebben het recht om ons terug te trekken uit de overeenkomst met betrekking tot elk deel van de levering of dienst dat nog uitstaat, als u valse informatie over uw kredietwaardigheid heeft verstrekt of als er objectieve redenen zijn ontstaan ​​met betrekking tot uw solvabiliteit of als er een insolventieprocedure is gevoerd. geopend tegen uw vermogen of het bekend wordt dat een dergelijke procedure zal worden afgewezen omdat er onvoldoende vermogen is om de kosten te dekken. Voordat u opneemt, krijgt u de mogelijkheid een voorschot te betalen of een passende zekerheid te stellen.

10.2 Onverminderd eventuele schadevergoedingsclaims, moeten in geval van gedeeltelijke herroeping gedeeltelijke reeds geleverde diensten overeenkomstig het contract worden gefactureerd en door u worden betaald.

10.3 Terugbetalingen na een succesvolle annulering zullen door ons worden uitgevoerd op dezelfde manier waarop ze ons hebben bereikt. De enige uitzondering is creditcardbetaling, waarbij we om technische redenen uw bankgegevens nodig hebben voor de terugbetaling.

11. Slotbepalingen

11.1 Indien bovengenoemde bepalingen niet geheel of gedeeltelijk onderdeel zijn geworden van de overeenkomst of niet van kracht zijn, blijft de rest van de overeenkomst van kracht.

11.2 Op de contractuele relatie tussen ons en u en op de desbetreffende algemene voorwaarden is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. Het VN-verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen is uitgesloten. Deze rechtskeuzeclausule is niet van toepassing op consumenten als zij hun gebruikelijke verblijfplaats in een ander land in ons bezorggebied hebben en daar onderworpen zijn aan verschillende verplichte consumentenbeschermingsregels.

11.3. Bent u een handelaar in de zin van het Duitse handelswetboek (HGB) of een publiekrechtelijke onderneming, dan is de exclusieve bevoegde rechtbank de rechtbank van onze vestigingsplaats. Hetzelfde geldt als de klant geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU heeft, of als zijn woonplaats of gewone verblijfplaats op het moment van indiening van de zaak niet bekend is. Het recht om in beroep te gaan bij de rechtbank van een andere wettelijke jurisdictie blijft hierdoor onaangetast.

II. Aanvullende consumenteninformatie

Als online retailer zijn wij onderworpen aan een hele reeks informatieverplichtingen richting consumenten. Voor zover wij deze informatieverplichtingen nog niet rechtstreeks op de respectievelijke websites van onze aanbiedingen nakomen, vindt u hieronder aanvullingen.

1. Technische stappen voor het sluiten van een contract

Zodra u het gewenste product heeft gevonden, kunt u dit en eventueel het bestelaantal vrijblijvend in de winkelwagen plaatsen door op de knop "Toevoegen aan winkelwagen" te klikken. U kunt de inhoud van de winkelwagen op elk moment vrijblijvend bekijken door op de knop “Winkelwagen” te klikken. U kunt de producten uit de winkelwagen verwijderen door op het selectievakje "Verwijderen" te klikken. Als u de producten in uw winkelwagen wilt bestellen, klikt u op de knop "Afrekenen". Vul dan uw persoonlijke gegevens in. De verplichte gegevens zijn gemarkeerd met een (*). Registratie wordt aangeboden, maar is niet verplicht. Selecteer op de volgende pagina de verzendmethode of zelfafhaling en een betaalmethode. Geef ons indien nodig individuele berichten en klik vervolgens op "Doorgaan". U krijgt dan een orderoverzicht te zien waar u alle gegevens en invoeringen kunt controleren en nog eens kunt wijzigen. Vink vervolgens het vakje boven de productkenmerken op dezelfde pagina aan om de algemene voorwaarden te accepteren en de instructies over het herroepingsrecht te bevestigen. Door op de knop "bestellen tegen betaling" te klikken, rondt u het bestelproces af. Het proces kan op elk moment worden geannuleerd door het browservenster te sluiten.

2. Contracttekst opslaan/afdrukken

Besteldatumn en contracttekst worden door ons elektronisch opgeslagen. U kunt dan eerdere bestellingen bekijken in ons klantenlogingedeelte. Als u bij ons geen klantaccount heeft aangemaakt, sturen wij u op verzoek graag de opgeslagen gegevens toe. Met behulp van de printfunctie van uw browser heeft u bovendien de mogelijkheid om bij het sluiten van het contract de bestelgegevens en de contracttekst af te drukken. U kunt dit ook opslaan door met de rechtermuisknop te klikken en de website op uw computer op te slaan.

3. Mogelijkheid tot correctie

U heeft de mogelijkheid om invoerfouten die zijn opgetreden bij het invullen van de bestelling in een samenvatting te corrigeren voordat u uw bestelling definitief verzendt met behulp van de juiste opdrachten via het toetsenbord of de muisklik. Alle ingevoerde gegevens kunnen ook worden gecorrigeerd via de terugknop in uw browser voordat u de bestelling plaatst.

4. Gedragscode

We hebben onszelf niet onderworpen aan enige gedragscode (set van regels) voor onze branche.

5. Informatie over het bestaan ​​van een wettelijk recht op aansprakelijkheid voor gebreken

De aansprakelijkheid voor gebreken is gebaseerd op artikel 9.1 van onze Algemene Voorwaarden (zie I. hierboven).

6. Informatie over online geschillenbeslechting in overeenstemming met artikel 14 van EU-verordening nr. 524/2013

De Europese Commissie biedt een platform voor de online beslechting van consumentengeschillen,
die voortvloeit uit de online verkoop van goederen of het online aanbieden van diensten aan consumenten (OS-platform).
Het OS-platform is toegankelijk via de volgende link: https://webgate.ec.europa.eu/odr< /a>

7. Alternatieve geschillenbeslechting

Wij zijn niet verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie en zijn daartoe in principe ook niet bereid.

© HZ (220723) DEU

kein Bild
*
/
Naar het aanbod
kein Bild
Artnr:
HAN:
EAN:
Speciale prijs
Top artikel
Bestsellers
op voorraad
Prijs: *
/
Naar het aanbod