1. geldigheid van de voorwaarden
2. het sluiten van een overeenkomst
3. prijzen, verzendkosten en inruilkosten
4. betalingsvoorwaarden
5. Leveringsvoorwaarden, overdracht van risico's, leveringstermijnen, risico-overdracht.
6. reservering van eigen levering
7. inspectie van de levering, klachten, defecten, klachten en gebreken
8. eigendomsvoorbehoud
9. garantie voor materiële gebreken, aansprakelijkheid voor schade
10. terugtrekking uit de overeenkomst
11. slotbepalingen

II. aanvullende informatie over verkoop op afstand
1. technische stappen voor het sluiten van de overeenkomst
2. opslag en afdrukken van contractteksten
3. correctiemogelijkheid
4. gedragscode
5. informatie over het bestaan van een wettelijke aansprakelijkheid voor gebrekenrecht
6. informatie over onlinegeschillenbeslechting overeenkomstig artikel 14 van Verordening (EU) nr. 524/2012 van de EU
7. alternatieve geschillenbeslechting

1. geldigheid van de voorwaarden

1.1 Alle overeenkomsten in het kader van de overeenkomst op afstand tussen u en Heiz24.de, eigenaar Matthias Falkenberg e.K., Thesdorfer way 112, 25421 Pinneberg, zijn gebaseerd op deze algemene voorwaarden in de versie zoals die gold ten tijde van de bestelling. Uw aankoopvoorwaarden voor de bestelling zijn nu al in tegenspraak met uw aankoopvoorwaarden, voor zover wij met u niets anders overeenkomen.

1.2 Ons aanbod is gericht op volwassenen, d.w.z. consumenten en ondernemers die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

1.3 Een consument is iedere natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die niet hoofdzakelijk kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Ondernemers in de zin van deze voorwaarden zijn natuurlijke of rechtspersonen of personenvennootschappen met rechtspersoonlijkheid met wie wij een zakelijke relatie aangaan en die handelen in de uitoefening van een commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2. het sluiten van een overeenkomst

2.1 Onze aanbiedingen voor verkoop op afstand vormen geen bindend aanbod, maar een niet-bindende uitnodiging aan u om goederen bij ons te bestellen via online bestelling, telefoon of fax. Bij een online bestelling plaatst u een bindende bestelling voor de artikelen die u eerder in het winkelmandje heeft geplaatst door op de knop "Bestellen tegen betaling" te klikken. Na ontvangst van uw bestelling zullen wij deze onmiddellijk bevestigen per e-mail of fax, waarin de details van de bestelling worden vermeld en de contractinformatie/algemene voorwaarden zijn opgenomen (orderbevestiging). Deze orderbevestiging vormt nog geen aanvaarding van uw online aanbod.

2.2 Een koopovereenkomst, d.w.z. de bindende aanvaarding van de bestelling met u, komt pas tot stand door de uitdrukkelijke aanvaarding van de bestelling in tekstvorm (bevestiging van de verzending per brief, fax of e-mail) of door de levering van de goederen aan u. De overeenkomst is niet bindend. In dit verband hebben wij het recht om uw contractuele aanbod binnen 5 dagen na ontvangst van de bestelling te aanvaarden. Als wij uw contractuele aanbod niet accepteren en u heeft al betaald, zullen wij u uiteraard uw geld terugstorten.

2.3 De overeenkomst wordt in het Duits met de onderneming gesloten:


Heiz24
Eigenaar: Matthias Falkenberg e.K..

Thesdorfer Weg 112

25421 Pinneberg, Duitsland

2.4 Aangezien het afsluiten van de overeenkomst en de verdere verwerking van de bestelling met u per e-mail (bijv. orderbevestiging) plaatsvindt, bent u verplicht ervoor te zorgen dat het door u voor de verwerking van de bestelling opgegeven e-mailadres geactiveerd wordt, zodat ook de voor de verwerking van de bestelling verzonden e-mails u bereiken. In het bijzonder als u spamfilters gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de orderbevestiging naar u kan worden verzonden, net als alle andere e-mails die u met de orderafhandeling ontvangt. In het kader van de verwerking van de bestelling kunnen wij uw e-mail adres aan het transportbedrijf doorgeven met het oog op de kennisgeving van de levering.

3. prijzen, verzendkosten en inruilkosten

3.1 De minimale bestelwaarde van de goederen is 10 euro.

3.2 Alle vermelde prijzen zijn totale prijzen in Euro (EUR) en inclusief de in Duitsland geldende wettelijke BTW. Kortingen worden niet verleend. Verpakkingskosten zijn niet van toepassing. De kosten voor verzending kunt u vinden in de betreffende productbeschrijving onder Verzending of onder de extra knop "Levering, verzending, betaling".

3.3 Bij grensoverschrijdende leveringen buiten de Europese Gemeenschap (bijv. naar Zwitserland) kunnen - afhankelijk van de aldaar geldende wettelijke bepalingen - extra kosten ontstaan, zoals aanvullende belastingen en/of rechten, bijv. in de vorm van douanerechten. Deze kosten zijn geen extra verzendkosten, dus deze zijn voor uw rekening. Informeer u, indien nodig, bij de bevoegde douaneautoriteiten van uw land voordat u in het buitenland bestelt.

3.4 Indien levering op het door u opgegeven adres niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de adresgegevens onjuist waren, kunnen wij u de kosten van niet-succesvolle levering in rekening brengen. Dit geldt niet in gevallen waarin u niet verantwoordelijk bent voor de onmogelijkheid van levering, maar slechts tijdelijk verhinderd bent om deze te accepteren.

3.5 Indien u nieuwe goederen van ons heeft gekocht en ons uw defecte artikel van dezelfde soort op onze kosten toestuurt, ontvangt u onmiddellijk na ontvangst van het artikel en na het verstrijken van de herroepingstermijn voor het nieuwe artikel dat u bij wijze van inruil heeft gekocht, 20,00 euro bijgeschreven op uw bankrekening, mits deze mogelijkheid in het artikel wordt geboden. Met de creditnota gaat de eigendom van uw altaarartikel op ons over. Geef ons tijdig uw bankgegevens door. Indien u na uw aankoop gebruik maakt van uw herroepingsrecht, ontvangt u het defecte artikel kosteloos van ons terug.


4. betalingsvoorwaarden

betaalmogelijkheden zijn:

-Terugbetaling/bankoverschrijving

-contant geld bij levering (alleen mogelijk in Duitsland, Oostenrijk, België & Nederland)

-en betalingsdiensten (momenteel PayPal, creditcard en Sofortüberweisung.de).

Tenzij wij anders met u zijn overeengekomen, dient de koopprijs na het sluiten van de overeenkomst vooraf te worden betaald.

Aankoop op rekening en financiering met Klarna
In samenwerking met Klarna bieden wij u de aankoop op rekening en de financieringsservice Klarna afbetalingskoop als betaalmogelijkheid aan. Bij betaling met Klarna hoeft u nooit uw rekeninggegevens in te vullen en betaalt u pas na ontvangst van de goederen.
Met de betaalmethoden Klarna factuur en Klarna afbetalingen is een levering op een ander afleveradres dan het factuuradres niet mogelijk. Wij vragen om uw begrip.

Klarna factuur
Bij een aankoop op rekening bij Klarna krijgt u altijd eerst de goederen en heeft u altijd een betalingstermijn van 14 dagen. Meer informatie en de volledige aankoopvoorwaarden van Klarna op rekening vindt u hier: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/28625/de
De online shop brengt geen servicekosten in rekening voor de aankoop van een factuur bij Klarna.

Meer informatie over Klarna vindt u op www.klarna.de Klarna AB, bedrijfs- en ondernemingsnummer: 556737-0431.

5. Leveringsvoorwaarden, overdracht van risico's, leveringstermijnen, risico-overdracht.

5.1 Levering vindt plaats in de door ons opgegeven landen op het door u opgegeven afleveradres met behulp van een transportbedrijf van onze keuze. Deelleveringen met afwijkende levertijden van de bestelde producten kunnen worden overeengekomen. Leveringstijden en leveringsvoorwaarden alsmede beperkingen zijn gebaseerd op onze informatie in de productbeschrijvingen en/of de pagina Levering, verzending, betaling.


5.2 Als u een consument bent, dragen wij in ieder geval het verzendingsrisico, ongeacht de wijze van verzending. Als u ondernemer bent, gaan alle risico's en gevaren van verzending op u over zodra de goederen door ons aan de opdrachtgever zijn overhandigd.

5.3 In geval van niet-beschikbaarheid van de bestelde goederen behouden wij ons het recht voor om niet te leveren. In dat geval zullen wij u onmiddellijk op de hoogte stellen en de reeds ontvangen vergoedingen onmiddellijk terugbetalen. In geval van vertraging in de levering, zullen wij u onmiddellijk telefonisch of per e-mail op de hoogte brengen.

6. reservering van eigen levering

Wij behouden ons het recht voor om de goederen niet te leveren in geval van onbeschikbaarheid of, indien dit redelijkerwijs van u verwacht kan worden, zelfs gedeeltelijk (voorbehoud van zelflevering). In beide gevallen zullen wij u onmiddellijk informeren dat de bestelde goederen niet beschikbaar zijn en dat de door u reeds betaalde bedragen onmiddellijk zullen worden terugbetaald. Het voorbehoud van zelflevering geldt echter alleen in het geval dat wij tijdig een specifieke afdekkingstransactie hebben afgesloten en niet verantwoordelijk zijn voor het gebrek aan beschikbaarheid of dat wij zelf buiten onze schuld door onze leveranciers in de steek zijn gelaten. Eventuele verdere wettelijke aanspraken van uw kant blijven hierdoor onaangetast.

7. inspectie van de levering, klachten, defecten, klachten en gebreken

7.1 Voorafgaand aan de levering van de goederen wordt altijd een controle van de uitgaande goederen uitgevoerd. In uw eigen belang raden wij u echter aan de geleverde goederen bij ontvangst te controleren. Als u schade of verkeerde leveringen opmerkt, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op, zodat wij de verdere procedure met u kunnen afstemmen.

7.2 Indien u bij levering verpakking en/of transportschade constateert, verzoeken wij u deze zo spoedig mogelijk door de vervoerder in tekstvorm te laten bevestigen en ons hiervan op de hoogte te stellen. Wij zullen dan de verdere procedure met u coördineren. Wij raden u aan om de beschadigde verpakking zoveel mogelijk als bewijs te bewaren.

7.3 Indien u zich niet houdt aan het bepaalde onder (1) en (2), heeft dit geen invloed op uw recht op garantie voor gebreken.

7.4 Indien in het kader van de handelstransactie in de zin van § 343 HGB (Duits Wetboek van Koophandel) voor de contractanten een handelstransactie in de zin van § 343 HGB (Duits Wetboek van Koophandel) bestaat, geldt de handelsverplichting tot het melden van gebreken conform § 377 HGB (Duits Wetboek van Koophandel).

8. eigendomsvoorbehoud

8.1 Tot de volledige betaling van de goederen door u, blijven de goederen onze eigendom.

8.2 In zakelijke transacties geldt het eigendomsvoorbehoud ook voor de installatie en/of verwerking alsmede de doorverkoop van de door u geleverde goederen (verlengd eigendomsvoorbehoud) onder de volgende voorwaarden:

8.2.1 U heeft het recht om de geleverde goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen; u bent echter verplicht om bij het sluiten van de overeenkomst alle vorderingen ter hoogte van het definitieve factuurbedrag (inclusief BTW) van de vordering die u uit de doorverkoop van de goederen tegen uw klanten of derden verkrijgt, aan ons over te dragen, ongeacht of de goederen zonder of na de verwerking zijn doorverkocht. U blijft bevoegd om deze vordering te innen, ook na de overdracht. Onze bevoegdheid om de vordering zelf te innen blijft hierdoor onaangetast. Wij verbinden ons er echter toe de vordering niet te innen zolang u aan uw betalingsverplichtingen uit de geïnde opbrengsten voldoet, niet in gebreke blijft en in het bijzonder zolang er geen aanvraag tot opening van de insolventieprocedure tegen u is ingediend of betalingen niet zijn opgeschort. In dat laatste geval kunnen wij eisen dat u ons op de hoogte stelt van de gecedeerde vorderingen en hun debiteuren, alle voor de invordering noodzakelijke informatie verstrekt, de desbetreffende documenten overhandigt en de cessie aan de debiteuren (derden) meedeelt.

8.2.2 De verwerking of transformatie van de door u geleverde goederen door u wordt altijd voor ons uitgevoerd zonder enige verplichting van onze kant. Indien de goederen met andere, niet aan ons toebehorende zaken worden verwerkt, verwerven wij mede-eigendom van de nieuwe zaak in de verhouding van de waarde van de geleverde goederen (eindfactuurbedrag inclusief BTW) tot de andere verwerkte zaken op het tijdstip van de verwerking. Voor het overige geldt voor de door de verwerking ontstane zaak hetzelfde als voor de onder voorbehoud geleverde goederen.

8.2.3 Indien de geleverde goederen onlosmakelijk met andere, niet aan ons toebehorende zaken worden vermengd, verwerven wij de mede-eigendom van de nieuwe zaak in de verhouding van de waarde van de gekochte zaak (eindbedrag van de factuur, inclusief BTW) tot de andere vermengde zaken op het moment van vermenging. Indien de vermenging zodanig wordt uitgevoerd dat uw zaak als hoofdzaak dient te worden beschouwd, wordt overeengekomen dat wij een evenredig mede-eigenaar worden. U bent de enige eigenaar of mede-eigenaar van het aldus ontstane, voor ons in veilige bewaring gegeven eigendom op uw eigen kosten.


9. aansprakelijkheid voor gebreken, aansprakelijkheid voor andere schade


Let op: Onze artikelen zijn van verschillende leeftijden, deels gebruikt, deels zo goed als nieuw en deels aanwezig en deels sporen van gebruik. De artikelen zijn gedeeltelijk origineel verpakt, maar worden door de langere bewaartijd als gebruikte artikelen behandeld, d.w.z. alle artikelen die niet uitdrukkelijk als nieuw zijn aangeduid, worden als gebruikte goederen beschouwd.


9.1 De wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken is van toepassing met de volgende bepalingen:

Levering van goederen

De verjaringstermijn voor garantieclaims voor nieuwe goederen tegen consumenten bedraagt 24 maanden na levering van de goederen, voor ondernemers is de aansprakelijkheid voor gebreken beperkt tot 12 maanden na de overdracht van het risico. Bij gebruikte goederen bedraagt de verjaringstermijn voor garantieclaims tegen consumenten 12 maanden na levering van de goederen, aansprakelijkheid voor gebreken tegen ondernemers is uitgesloten. Schadeclaims, aanspraken op grond van gebreken die wij frauduleus verzwegen hebben en aanspraken op grond van een garantie waarvan wij ervan uitgaan dat de zaak gedurende een bepaalde periode een bepaalde kwaliteit behoudt (duurzaamheidsgarantie), blijven uitgesloten van deze bepaling. Voor deze uitgesloten vorderingen gelden de wettelijke verjaringstermijnen.


9.2 Onze aansprakelijkheid voor andere schade buiten de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken wordt ook beheerst door de wettelijke bepalingen. Indien wij volgens de wettelijke bepalingen aansprakelijk zijn voor schade die door lichte nalatigheid is veroorzaakt, zijn wij alleen aansprakelijk in geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, zoals bijvoorbeeld die welke de koopovereenkomst als verkoper van ons als verkoper conform de inhoud en het doel ervan wil opleggen of waarvan de uitvoering essentieel is voor een goede uitvoering van de koopovereenkomst en waarvan u de naleving regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de typische schade die op het moment van het sluiten van de overeenkomst te voorzien is. Ongeacht onze schuld blijft onze eventuele aansprakelijkheid onaangetast in geval van bedrieglijk verzwijgen van een gebrek, de overname van een garantie of een aanschafrisico en in overeenstemming met de wet op de productaansprakelijkheid.


9.3 Beperking van de aansprakelijkheid overeenkomstig dit artikel geldt niet in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid of in geval van grove nalatigheid bij het nakomen van verplichtingen.


Reparatiediensten (contracten voor werken en diensten)

9.4 Indien wij voor u een reparatie van een geleverd gebruikt apparaat / apparaat van de klant hebben uitgevoerd, bedraagt de verjaringstermijn voor garantieclaims tegen eindgebruikers 24 maanden na ontvangst van het apparaat. Indien de koper een ondernemer is, is de verjaringstermijn voor garantieclaims 12 maanden.

Functie garantie

9.5 Indien u ons binnen 14 dagen na aankoop van een van onze gebruikte artikelen op onze kosten uw oude defecte artikelen met een exacte omschrijving van het gebrek toestuurt, geven wij u na afloop van de herroepingstermijn voor de gebruikte artikelen een functionele garantie van 24 maanden op de betreffende gebruikte artikelen die u van ons hebt gekocht, mits deze optie in de artikelen wordt aangeboden. De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop. Wij zullen u onmiddellijk na ontvangst van uw oude artikel en na het verstrijken van de herroepingstermijn van het bij ons gekochte gebruikte artikel door middel van een garantieverklaring per e-mail op de hoogte brengen van de functionele garantie en de exacte garantietermijn. Na ontvangst van de garantieverklaring gaat de eigendom van uw altaarartikel aan ons over. Indien u na uw aankoop gebruik maakt van uw herroepingsrecht, ontvangt u het defecte artikel kosteloos van ons terug.

De functionele garantie dekt de volgende diensten voor een periode van 24 maanden: Indien uw bij Heiz24 gekochte artikel binnen de garantieperiode een storing vertoont, ontvangt u een door ons getest en foutloos vervangend artikel van dezelfde waarde, dat door ons na terugzending van uw defecte Heiz24-artikel en een nauwkeurige omschrijving van de fout door ons wordt teruggestuurd.

Opgelet: Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat werkzaamheden aan gasinstallaties alleen door opgeleid en goedgekeurd personeel mogen worden uitgevoerd. De installatie van elektrische apparaten mag alleen worden uitgevoerd door een even geschoolde specialist die bekend is met de bijbehorende voorschriften (VDE) en gevaren.


10. terugtrekking uit de overeenkomst

10.1 Wij hebben ook het recht om ons uit de overeenkomst terug te trekken met betrekking tot een openstaand deel van de levering of dienst indien u zich ten onrechte heeft beroepen op uw kredietwaardigheid of objectieve redenen met betrekking tot uw solvabiliteit, of indien de opening van een insolventieprocedure tegen uw vermogen of de afwijzing van een dergelijke procedure wegens het ontbreken van een kostendekkend vermogen bekend wordt. Voordat u zich terugtrekt, krijgt u de mogelijkheid om een voorschot te betalen of een passende zekerheid te stellen.

10.2 Niettegenstaande eventuele schadeclaims, zal in geval van gedeeltelijke ontbinding, een eventueel reeds geleverde gedeeltelijke prestatie in overeenstemming met de overeenkomst worden gefactureerd en door u worden betaald.

10.3 Terugbetalingen na een succesvolle herroeping zullen door ons op dezelfde wijze worden gedaan als deze ons hebben bereikt. De enige uitzondering is de creditcardbetaling, hier hebben we om technische redenen uw bankgegevens nodig voor terugbetaling.

11. slotbepalingen

11.1 Indien bovengenoemde bepalingen niet of niet geheel of gedeeltelijk in het contract zijn opgenomen of ongeldig zijn, blijven de overige bepalingen van het contract van kracht.

11.2 Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing op de contractuele relatie tussen ons en u en op de desbetreffende voorwaarden. Het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitgesloten. Deze rechtskeuzeclausule is niet van toepassing op consumenten voor zover zij hun gewone verblijfplaats in een andere staat van ons leveringsgebied hebben en daar onderworpen zijn aan afwijkende dwingende voorschriften inzake consumentenbescherming.

11.3 Indien u een handelaar in de zin van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) of een publiekrechtelijke onderneming bent, is uitsluitend de rechtbank van onze maatschappelijke zetel bevoegd. Hetzelfde geldt als de klant geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU heeft, of als zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats onbekend is op het moment dat de vordering wordt ingesteld. Het recht om ook in beroep te gaan bij de rechter in een andere rechtsgebied blijft hierdoor onaangetast.

II. aanvullende informatie voor de consument

Als online retailer zijn wij onderworpen aan een hele reeks informatieverplichtingen ten opzichte van de consument. Voor zover wij niet reeds rechtstreeks op de betreffende websites van onze aanbiedingen aan deze informatieverplichtingen voldoen, worden de aanvullingen hieronder opgesomd.

1. technische stappen voor de sluiting van de overeenkomst

Als u het gewenste product heeft gevonden, kunt u dit en eventueel de bestelhoeveelheid zonder verplichting in het winkelwagentje plaatsen door op de knop "in het winkelwagentje" te klikken. U kunt de inhoud van het winkelwagentje te allen tijde vrijblijvend bekijken door op de knop "Winkelwagentje" te klikken. U kunt de producten uit het winkelwagentje verwijderen door op het selectievakje "Verwijderen" te klikken. Als u de producten in het winkelwagentje wilt bestellen, klikt u op de knop "Afrekenen". Vul uw persoonlijke gegevens in. De verplichte velden zijn gemarkeerd met een sterretje (*). Een registratie wordt aangeboden, maar is niet noodzakelijk. Op de volgende pagina selecteert u de verzendmethode of zelfcollectie en een betaalwijze, stelt u ons tenslotte op de hoogte van eventuele individuele berichten en klikt u op "Doorgaan". U krijgt dan een besteloverzicht te zien, waarop u alle gegevens en gegevens opnieuw kunt controleren en wijzigen. Plaats vervolgens een vinkje boven de productfuncties op dezelfde pagina om de algemene voorwaarden te accepteren en de instructies in het herroepingsrecht te bevestigen. Door te klikken op de knop "tegen betaling bestellen" voltooit u het bestelproces. Het proces kan op elk moment worden afgebroken door het browservenster te sluiten.

2de contract tekst opslag/expressie van de tekst van het 2de contract

Bestelgegevens en contracttekst worden door ons elektronisch opgeslagen. U kunt dan eerdere bestellingen bekijken in onze klantenloginpagina. Als u geen klantenaccount bij ons heeft aangemaakt, sturen wij u op verzoek graag de opgeslagen gegevens toe. De afdrukfunctie van uw browser maakt het ook mogelijk om bij het afsluiten van het contract de bestelgegevens en de contracttekst af te drukken. U kunt dit ook opslaan door op de rechtermuisknop te klikken om de website op uw computer op te slaan.

3. correctiemogelijkheid

U heeft de mogelijkheid om invoerfouten te corrigeren die tijdens het invullen van de bestelling zijn binnengeslopen, voordat uw bestelling definitief wordt verzonden in een samenvatting door middel van de juiste commando's via het toetsenbord of door met de muis te klikken. Alle gegevens kunnen ook worden gecorrigeerd via de back-knop van uw browser voordat u de bestelling plaatst.

4e Gedragscode

Wij hebben ons niet onderworpen aan een gedragscode (set van regels) voor onze branche.

5. informatie over het bestaan van een wettelijke aansprakelijkheid voor gebrekenrecht

De aansprakelijkheid voor gebreken wordt beheerst door paragraaf 9.1 van onze algemene voorwaarden (zie I. hierboven).

6. informatie over onlinegeschillenbeslechting overeenkomstig artikel 14 van Verordening (EU) nr. 524/2013 van de EU

De Europese Commissie biedt een platform voor de onlinebeslechting van consumentengeschillen,
die het gevolg zijn van de onlineverkoop van goederen of de onlinelevering van diensten aan consumenten (OS-platform).
Het OS platform is te bereiken via de volgende link: https://webgate.ec.europa.eu/odr

7. alternatieve geschillenbeslechting

Wij zijn niet verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie en zijn in het algemeen niet bereid om dit te doen.
© HZ (E190919)
Wij wijzen er nadrukkelijk op dat werkzaamheden aan gasinstallaties en elektrische installaties alleen door geautoriseerd personeel mogen worden uitgevoerd!