"Onze Duitse wetteksten zijn doorslaggevend voor het contract, een vertaling in een andere taal is alleen voor het lezen van een vertaling."

Recht op herroeping voor consumenten

Voor consumenten, dat wil zeggen iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die niet in de eerste plaats aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven, is het volgende herroepingsrecht van toepassing

Annuleringsbeleid

herroepingsrecht

U heeft het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die geen vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte brengen van het volgende

Heiz24.de
Inhaber Matthias Falkenberg e.K.
Thesdorfer Weg 112
25421 Pinneberg
Telefon 04101 858770
Fax 04101 8055504
info@heiz24.de

door middel van een duidelijke verklaring (bv. een brief, fax of e-mail per post) van uw besluit om de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde formulier voor herroeping van monsters gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om de annuleringstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van annulering verzendt vóór het verstrijken van de annuleringstermijn.

Gevolgen van de intrekking

Indien u dit contract herroept, zijn wij verplicht om alle van u ontvangen betalingen terug te betalen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de meest gunstige standaard levering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop wij in kennis zijn gesteld van uw annulering van dit contract. Wij zullen dezelfde betaalmethode gebruiken als u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen, en in geen geval zal u voor deze terugbetaling kosten in rekening worden gebracht.

Wij kunnen weigeren de goederen terug te betalen totdat wij ze hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen heeft geretourneerd, afhankelijk van welke datum eerder valt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval binnen veertien dagen na de dag waarop u ons van de herroeping van deze overeenkomst in kennis stelt, aan ons te retourneren of te overhandigen. De termijn wordt in acht genomen als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van 14 dagen verzendt. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.

Zij zijn slechts aansprakelijk voor waardeverlies van de goederen indien dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het onderzoek naar de kwaliteit, eigenschappen en functionaliteit van de goederen.

***

Uitsluiting of voortijdige beëindiging van het herroepingsrecht

Tenzij anders is overeengekomen, is het herroepingsrecht niet van toepassing op overeenkomsten

voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en waarvan de consument een individuele keuze of bestemming heeft of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;

voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden;

voor de levering van alcoholhoudende dranken waarvan de prijs bij het sluiten van de overeenkomst is overeengekomen, maar die niet binnen 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;

voor de levering van kranten, tijdschriften of tijdschriften, met uitzondering van abonnementscontracten.

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig in geval van overeenkomsten

voor de levering van verzegelde goederen die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn voor terugzending indien de verzegeling na de levering is verwijderd; - voor de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn voor terugzending

voor de levering van goederen, indien deze door hun staat na de levering onlosmakelijk met andere goederen werden vermengd;

voor de levering van audio- of video-opnamen of computerprogrammatuur in een verzegelde verpakking indien de afdichtmiddel na levering is verwijderd".

***

Ons verzoek tot terugzending van goederen

1. Vermijd beschadiging en verontreiniging van de goederen. Retourneer de goederen in hun originele verpakking met alle accessoires en verpakkingsonderdelen. Gebruik indien nodig beschermende buitenverpakkingen. Als u de originele verpakking niet meer in bezit heeft, zorg er dan voor dat u met een geschikte verpakking voldoende bescherming tegen transportschade biedt.

2. Stuur de goederen niet kosteloos terug naar ons. Voor een eenvoudige en snelle retourzending kunt u gebruik maken van ons DHL pakketlabel, dat u kunt vinden op het retouwportaal.

De bovenstaande leden 2 en 3 zijn geen voorwaarde voor de daadwerkelijke uitoefening van het herroepingsrecht.

***
Ons verzoek tot terugzending van goederen

1. Vermijd beschadiging en verontreiniging van de goederen. Retourneer de goederen in hun originele verpakking met alle accessoires en verpakkingsonderdelen. Gebruik indien nodig beschermende buitenverpakkingen. Als u de originele verpakking niet meer in bezit heeft, zorg er dan voor dat u met een geschikte verpakking voldoende bescherming tegen transportschade biedt.

2. Stuur de goederen niet kosteloos terug naar ons. Voor een eenvoudige en snelle retourzending kunt u gebruik maken van ons DHL pakketlabel, dat u kunt vinden op het retouwportaal.

De bovenstaande leden 2 en 3 zijn geen voorwaarde voor de daadwerkelijke uitoefening van het herroepingsrecht.

***

Formulier voor intrekking steekproef

Als u het contract wilt opzeggen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.

Heiz24.de
Inhaber Matthias Falkenberg e.K.
Thesdorfer Weg 112
25421 Pinneberg
Fax 04101 8055504
info@heiz24.de

Hierbij trekken wij (*) hierbij het contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende diensten (*) in.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

besteld op (*)/ontvangen op (*) _______________________________________________________________________________________________.

Naam van de consument (en) _________________________________________________________________________________________________.

Adres van de consument (en)__________________________________________________________________________________________________


Datum Handtekening van de consument (en) (alleen voor papieren bericht)

(*) Doorhalen wat van toepassing is.

Download Verwarming24 Terugkeerformulier hier
Wij wijzen er nadrukkelijk op dat werkzaamheden aan gasinstallaties en elektrische installaties alleen door geautoriseerd personeel mogen worden uitgevoerd!