"Onze Duitse wetteksten zijn doorslaggevend voor het contract, een vertaling in een andere taal is alleen voor het lezen van een vertaling."

Verklaring gegevensbescherming Status

08.05.2018

Algemene reikwijdte van gegevensverwerking

Gegevensbescherming is van groot belang in onze samenleving. Wij houden ons aan de Basisgegevensbeschermingsverordening (DSGVO), die de verwerking van persoonsgegevens voor de gehele Europese Unie en andere nationale wetten van de lidstaten op het gebied van gegevensbescherming en andere gegevensbeschermingsvoorschriften op uniforme wijze regelt. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is om een functionele website te kunnen bieden, onze aanbiedingen te kunnen doen en onze diensten te kunnen verlenen.

Als gebruiker kunt u onze websites bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld en gebruikt als dit nodig is om een werkende website en onze inhoud en diensten te bieden. Uw persoonlijke gegevens worden alleen met uw toestemming verzameld en gebruikt. Een uitzondering is van toepassing in gevallen waarin voorafgaande toestemming niet kan worden verkregen om echte redenen of wanneer het verzamelen en verwerken van gegevens is toegestaan door wettelijke voorschriften.

Om veiligheidsredenen gebruiken we een SSL-certificaat op onze website om veilige verbindingen te bieden door al het inkomende en uitgaande dataverkeer te versleutelen. U herkent de versleuteling aan het slotsymbool in uw browserlijn en aan het feit dat "https://" daar wordt weergegeven.

Naam en adres van de voor de gegevensverwerking verantwoordelijke persoon

De verantwoordelijke persoon in de zin van het DSGVO is:

Heiz24.de
Eigenaar: Matthias Falkenberg e.K.
Thesdorfer Weg 112 25421 Pinneberg
E-mail: info@heiz24.de
Telefoon 04101 858770
Fax +49 4101 8055504
Website: www.heiz24.de


begripsbepalingen

De in deze gegevensbeschermingsverklaring gebruikte termen komen overeen met die in artikel 4 van het DSGVO. Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder

"persoonsgegevens": iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbare natuurlijke persoon wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder in samenhang met een identificatienummer zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatienummer of een of meer specifieke kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon tot uiting brengen;

"betrokkene": een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.

"verwerking": elke bewerking, uitgevoerd met of zonder behulp van geautomatiseerde procedures of een reeks van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, zoals het verzamelen, verzamelen, ordenen, ordenen, ordenen, bewaren, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of enige andere vorm van verstrekking, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen;

"Beperking van de verwerking": het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met het doel de toekomstige verwerking ervan te beperken;

"Onder "profilering" wordt verstaan elke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat in het gebruik van dergelijke persoonsgegevens voor de evaluatie van bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van een natuurlijke persoon, met name voor de analyse of voorspelling van aspecten in verband met de arbeidsprestaties, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, belangen, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verhuizing van die natuurlijke persoon;


"9. "voor de verwerking verantwoordelijke": de natuurlijke of rechtspersoon, de autoriteit, het orgaan, de instantie of enig ander lichaam die, respectievelijk dat, alleen of samen met anderen, beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens; wanneer het doel van en de middelen voor een dergelijke verwerking in het recht van de Unie of in het recht van de lidstaten zijn gespecificeerd, kunnen de voor de verwerking verantwoordelijke of bepaalde criteria voor zijn aanwijzing in het recht van de Unie of in het recht van de lidstaten worden vastgesteld;

"8. "ontvanger": elke natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instantie of ander lichaam aan wie persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of het gaat om derden. Autoriteiten die op grond van het recht van de Unie of het recht van de lidstaten op grond van een bijzonder onderzoeksmandaat persoonsgegevens kunnen ontvangen, worden evenwel niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van dergelijke gegevens door de genoemde autoriteiten geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsregels en in overeenstemming met de doeleinden van de verwerking;

"derde": een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander lichaam, niet zijnde de betrokkene, de gegevensverwerker, de gegevensverwerker of de personen die gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de gegevensverwerker of de gegevensverwerker;

"een geïnformeerde en ondubbelzinnige intentieverklaring in de vorm van een verklaring of een andere duidelijke handeling waarmee de betrokkene te kennen geeft in te stemmen met de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens. Algemene rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij de toestemming van de betrokkene voor de verwerking van persoonsgegevens hebben verkregen, is artikel 6, lid 1, onder c), van de Uitvoeringsverordening gegevensbescherming (DSGVO) de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, is artikel 6, lid 1, onder b, van het DSGVO de rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is ter nakoming van een wettelijke verplichting die op ons rust, is artikel 6 lid 1 sub c DSGVO de rechtsgrondslag.

Indien de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, is artikel 6, lid 1, onder d), van het DSBER de rechtsgrondslag.

Indien de noodzakelijke verwerking dient ter bescherming van ons rechtmatig belang of dat van een derde partij en indien de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerdere belang, is artikel 6, lid 1, onder f, van het DSGVO de rechtsgrondslag voor de verwerking.


Het wissen van gegevens en opslagtijd
Uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag ophoudt van toepassing te zijn. Bovendien mogen gegevens worden opgeslagen als dit door Europese of nationale wetgevers is bepaald in EU-regelgeving, wet- of regelgeving die op ons van toepassing is, bijvoorbeeld op basis van fiscale en handelsrechtelijke verplichtingen om gegevens op te slaan en te documenteren. De gegevens worden ook geblokkeerd of verwijderd indien een door de genoemde normen voorgeschreven opslagtermijn afloopt, tenzij er behoefte is aan verdere opslag van de gegevens voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst.

Registratie van technische toegangsgegevens, serverlogbestanden

Telkens wanneer u onze website bezoekt, verzamelt onze webserver automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de computer die u gebruikt. De volgende gegevens worden verzameld:

  • Gebruikte browsernaam en -versie
  • het gebruikte besturingssysteem en de resolutie ervan
  • IP-adres
  • Datum en tijdstip van toegang
  • Hoeveelheid verzonden gegevens
  • Website van waaruit u onze website bezoekt (referrer URL)
  • Naam en URL van de bestanden die via onze website toegankelijk zijn
  • Foutinformatie voor foutenanalyse
De gegevens worden tijdelijk opgeslagen in de logbestanden van de webserver die wij gebruiken. De gegevens worden na 14 dagen automatisch gewist. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens opgeslagen. Uw gegevens kunnen door ons niet aan een bepaalde persoon worden toegewezen. Wij gebruiken deze technische protocolgegevens alleen voor statistische doeleinden en om onze website en de beveiliging ervan te optimaliseren. De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is artikel 6, lid 1, onder f), van het DSGVO.

Tijdelijke opslag van het IP-adres door onze webserver is nodig om de levering van de webpagina's toegang tot uw computer mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres van de oproepende computer voor de duur van de sessie opgeslagen blijven. De gegevens worden opgeslagen in logbestanden om de functionaliteit van de website te waarborgen. Daarnaast dienen de gegevens ons om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats. Ons rechtmatige belang bij gegevensverwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f, van het DSGVO ligt ook in het bovenstaande.

De opgeslagen gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. Het verzamelen van gegevens voor de levering van de website en de opslag van gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. Daarom is er geen mogelijkheid voor u om bezwaar te maken of ze te verwijderen. Gebruik van cookies

Wij gebruiken "cookies" op onze website. Cookies" zijn tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het systeem van de oproepende computer. Wanneer u een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de computer die u gebruikt. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks die een unieke identificatie van de browser mogelijk maakt wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen.

Het doel van het gebruik van cookies is om het gebruik van websites voor u te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawijziging wordt herkend, bijv. inloggegevens, inhoud van het winkelmandje, overnemen van taalinstellingen, onthouden van zoektermen. De gebruikersgegevens die door technisch noodzakelijke cookies worden verzameld, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken. De gegevens die door cookies worden verwerkt, zijn nodig voor bovengenoemde doeleinden om onze legitieme belangen in een klantvriendelijk ontwerp van de website te beschermen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder S. 1 lit. f DSGVO.

Cookies worden op uw computer opgeslagen en naar onze website verzonden. Daarom heeft u als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. U kunt de verzending van cookies uitschakelen of beperken door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Afhankelijk van de browser kan dit ook automatisch. Instellingsopties voor de meest gebruikte browsers vindt u onder de volgende koppelingen:

Chroom:http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&hlrm=en&answer=95647
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_EN
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet meer alle functies van de website volledig kunnen worden gebruikt. De overdracht van Flash-cookies kan niet worden voorkomen via de browserinstellingen, maar door de instellingen van de Flash Player te wijzigen.


klantenregistratie

Als u op onze website een klantaccount kunt aanmaken en u kunt registreren met vermelding van uw persoonlijke gegevens, is het volgende van toepassing: De gegevens worden in een invoermasker ingevoerd, naar ons verzonden en opgeslagen. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Tijdens het registratieproces worden de volgende gegevens verzameld: Uw voor- en achternaam, uw postadres, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw persoonlijk login-wachtwoord. In het kader van het registratieproces wordt uw toestemming voor de verwerking van deze gegevens uitdrukkelijk verkregen. Op het moment van registratie worden ook de volgende gegevens opgeslagen: Het IP-adres van de oproepende computer, de datum en het tijdstip van registratie. Ons rechtmatige belang bij gegevensverwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f, van het DSGVO ligt ook in het bovenstaande.

Uw registratie is noodzakelijk om een contract met u uit te voeren of precontractuele maatregelen uit te voeren. Door u te registreren, kunnen wij uw gegevens snel en gemakkelijk weer ter beschikking stellen, zonder dat u deze opnieuw hoeft in te voeren. Indien u hiermee instemt, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens art. 6 lid 1 sub a DSGVO. Indien de registratie dient ter nakoming van een tussen u en ons gesloten overeenkomst of ter uitvoering van precontractuele maatregelen, dan is art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO een aanvullende rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens.

Uw gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. Dit is het geval voor degenen tijdens het registratieproces om een contract na te komen of precontractuele maatregelen uit te voeren wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract. Zelfs na de sluiting van het contract kan het nog steeds noodzakelijk zijn om persoonsgegevens van de contractpartner op te slaan om aan contractuele of wettelijke verplichtingen te voldoen.

Als gebruiker heeft u te allen tijde de mogelijkheid om de registratie te annuleren. U kunt de gegevens die over u zijn opgeslagen te allen tijde wijzigen. Om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen, neemt u contact met ons op via de contactgegevens die in het impressum worden weergegeven. In het ideale geval stuurt u ons een e-mail. Indien de gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het treffen van precontractuele maatregelen, kunnen zij slechts voortijdig worden verwijderd voor zover er geen contractuele of wettelijke verplichtingen bestaan die zich daartegen verzetten.


Contactformulier en e-mail contact

Als er een contactformulier op onze website staat dat u kunt gebruiken voor het maken van elektronisch contact, is het volgende van toepassing: Als u van deze optie gebruik maakt, worden de in het invoermasker ingevoerde gegevens aan ons doorgegeven en opgeslagen. Deze gegevens zijn voor de behandeling van het tot stand brengen van contact: uw voor- en achternaam, uw postadres, uw e-mailadres, uw telefoonnummer. Minimaal verplichte velden zijn gemarkeerd met een sterretje. Op het moment van verzending van het bericht worden ook het IP-adres van de oproepende computer en de datum en tijd van registratie opgeslagen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Ons rechtmatige belang bij gegevensverwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f, van het DSGVO ligt ook in het bovenstaande.

Wij verkrijgen uw toestemming voor de verwerking van de gegevens vóór de verzending ervan en verwijzen tegelijkertijd naar deze gegevensbeschermingsverklaring.

U kunt ook per e-mail contact met ons opnemen. In dit geval worden alleen de persoonlijke gegevens die door u per e-mail worden verzonden opgeslagen voor de verwerking van de contactpersoon. In geen geval worden uw gegevens doorgegeven aan derden. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor communicatiedoeleinden. Indien u hiermee instemt, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens art. 6 lid 1 sub a DSGVO. De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens die u ons per e-mail heeft toegezonden, is artikel 6, lid 1, onder f DSGVO. Indien het e-mailcontact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, dan is aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 exp. 1 lit. b DSGVO.

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. Voor de persoonlijke gegevens uit het invoermasker van het contactformulier en de gegevens die per e-mail worden verzonden, is dit het geval wanneer de betreffende communicatie met u is beëindigd. Het gesprek wordt beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betrokken feiten definitief zijn opgehelderd.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Als u per e-mail contact met ons hebt opgenomen, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van uw persoonlijke gegevens. De herroeping kan bijvoorbeeld plaatsvinden door een e-mail te sturen of door een brief te sturen naar onze contactadressen die in het impressum worden getoond. Alle persoonlijke gegevens die worden opgeslagen tijdens het contact met ons zullen dan worden verwijderd.


Gegevensoverdracht naar servicepartners

Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen doorgeven aan servicepartners die betrokken zijn bij de verwerking van het contract, zoals de rederij die verantwoordelijk is voor de levering en de bank die verantwoordelijk is voor betalingskwesties. De mate waarin gegevens worden doorgegeven aan derden is beperkt tot het minimaal vereiste, te weten uw voor- en achternaam en uw afleveradres. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder b), van het DSGVO.

Indien u ons of, op uw verzoek, de servicepartner uitdrukkelijk uw toestemming hebt gegeven, zullen wij ook uw e-mailadres, uw telefoonnummer of uw geboortedatum doorgeven met het oog op de coördinatie van een leveringsdatum van de rederij of een vereiste identiteits- en kredietwaardigheidsvraag van de betalingsdienstaanbieder. Indien u ons hier niet mee instemt, is het niet mogelijk om vooraf een leveringsdatum of verzendkennisgeving of een "aankoop op rekening" of "aankoop via domiciliëring" of "huurkoop" overeen te komen. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, onder a), van het DSGVO. Uiteraard kunt u uw toestemming te allen tijde voor de toekomst jegens ons of de betreffende verzend- of betalingsdienstaanbieder herroepen.


Scheepvaart dienstverlener: DHL - Indien de verzending via DHL gebeurt, sturen wij uw gegevens door naar Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn DPD - In het geval dat de verzending via DPD gebeurt, zullen wij uw respectievelijke gegevens doorsturen naar de DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg. Betalingsdienstaanbieder met kredietbeoordeling

PayPal
Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, domiciliëring via PayPal of "Aankoop op rekening" via PayPal geven wij uw betalingsgegevens door aan PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal"). PayPal behoudt zich het recht voor om krediet controles uit te voeren voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, domiciliëring via PayPal of "aankoop op rekening" via PayPal. PayPal gebruikt de resultaten van de kredietbeoordeling met betrekking tot de statistische kans op wanbetaling om te beslissen over de bepaling van de respectieve betalingsmethode. De creditnota kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Indien in de creditnota scorewaarden worden opgenomen, worden deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. Adresgegevens worden meegenomen in de berekening van de scorewaarden. Voor meer privacy informatie, zie het Privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Klarna
Als u kiest voor de betaalmethode "Klarna Installment Purchase" of (indien aangeboden) de betaalmethode "Klarna Installment Purchase", wordt de betaling verwerkt door Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna "Klarna"). Indien u hiermee instemt, worden uw persoonlijke gegevens (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, stad, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres) alsmede gegevens in verband met de bestelling (bijv. artikel, leveringstype, factuurbedrag) aan Klarna doorgegeven ten behoeve van identiteit en kredietwaardigheid.

Uw gegevens kunnen ter controle van uw kredietwaardigheid worden doorgestuurd naar kredietagentschappen. U kunt zien welke van deze zijn onder de volgende link: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_en/credit_rating_agencies. Bij het nemen van een beslissing over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van de contractuele relatie verzamelt en gebruikt Klarna informatie over het betalingsgedrag van de koper, evenals waarschijnlijkheidswaarden voor dit gedrag in de toekomst, naast een adrescontrole. Klarna's berekening van deze scorewaarden is gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. Klarna gebruikt hiervoor ook uw adresgegevens. Indien uit deze berekening blijkt dat uw kredietwaardigheid niet gewaarborgd is, zal Klarna u hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende Klarna-voorschriften voor gegevensbescherming voor betrokkenen in Duitsland: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_en/data_protection.pdf
of voor in Oostenrijk wonende slachtoffers: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_at/data_protection.pdf
wordt verwerkt.

"SOFORT" bankoverschrijving
Als u kiest voor de betaalmethode "IMMEDIATELY by bank transfer", dan wordt de betaling verwerkt door Sofort GmbH (Klarna Group), Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland, met inachtneming van de respectievelijke gebruiksvoorwaarden, die kunnen worden geraadpleegd op https://www.klarna.com/sofort/. In de loop van het bestelproces geven wij uw tijdens het bestelproces verstrekte informatie samen met de informatie over uw bestelling door aan Sofort GmbH. Meer informatie over het privacybeleid van IMMEDIATELY vindt u op: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz

Sofort GmbH maakt deel uit van de Klarna-groep. Andere groepsmaatschappijen, in het bijzonder Klarna Bank AB (publ) ("Klarna"), kunnen daarom ook in de kredietbeoordeling worden betrokken. Klarna Bank AB (publ.) is een Zweedse onderneming die in het Zweedse ondernemingsregister is ingeschreven onder nummer 556737-0431 en haar hoofdkantoor heeft te Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden. De opname stelt Klarna in staat om de resultaten van een kredietbeoordeling in beperkte mate te delen met Klarna om de resultaten te verbeteren en Klarna om deze te verwerken voor haar eigen toekomstige kredietbeoordelingen. Omgekeerd kan Klarna in sommige gevallen ook de kredietbeoordeling en de beslissingen op basis van haar resultaten volledig uitvoeren voor de verdere uitvoering van het contract. In dit geval worden de relevante positieve en negatieve betalingservaringen eerst doorgegeven aan Klarna en vervolgens verwijderd na afronding van de transactie. U vindt de gegevensbeschermingsverklaring van Klarna onder de volgende link: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_en/privacy.

Wirecard
Indien u kiest voor een betaalmethode via de kassa portaalsite met een kaart van de betalingsdienstaanbieder Wirecard Technologies AG, Einsteinring 35, 85609 Aschheim (Wirecard AG), zullen wij uw gegevens die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt samen met de gegevens over uw bestelling (naam, adres, eventueel IBAN, eventueel BIC, factuurbedrag, valuta en eventueel transactienummer) aan Wirecard AG doorgeven. Volgens de gegevensbeschermingsverklaring van Wirecard AG zullen de te verwerken gegevens uitsluitend worden gebruikt voor de door u opgedragen doeleinden - bijv. verwerking van betalingen en risicobeheer. Afhankelijk van de bestelde diensten kunnen verdere gegevens uit externe bronnen worden verkregen, bijvoorbeeld informatie over IP-geolocatie of kredietwaardigheid. U vindt de gegevensbeschermingsverklaring van Wirecard AG onder de volgende link: https://checkoutportal.com/de/datenschutz/.

Tools voor webanalyse

Voor de analyse van gebruiksgegevens gebruiken wij op onze website diverse webanalysetools om onze online aanbiedingen en onze website optimaal en vraaggericht te kunnen vormgeven met het oog op gebruiksvriendelijkheid en optimalisatie. De webanalysetools maken in de regel gebruik van "cookies" (voor definitie zie sectie 7.1). De gegevensverwerking vindt plaats op basis van de wettelijke bepalingen van artikel 6, lid 1, onder f, DSGVO (rechtmatig belang).

Met het oog op uw privacy worden gegevens die een verwijzing naar uw persoon mogelijk maken, zoals IP-adres, inlog- of apparaat-ID's, zo snel mogelijk geanonimiseerd of gepseudonimiseerd. Ieder ander gebruik, combinatie met andere gegevens of doorgeven aan derden vindt niet plaats. In detail gaat het om de volgende instrumenten:

Google analyses

Wij maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van het geanonimiseerde, d.w.z. verkorte IP-adres) wordt over het algemeen naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.

IP anonimisering "_anonymizeIp()" wordt geactiveerd op onze website. Met deze optie verlaagt u uw IP-adres van Google in lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Dit sluit de mogelijkheid uit om uw IP-adres te personaliseren. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort. In deze uitzonderlijke gevallen wordt deze verwerking uitgevoerd overeenkomstig artikel 6, lid 1, letter f DSGVO op basis van ons legitieme belang bij de statistische analyse van het gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden.

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, rapporten over de website-activiteit samen te stellen en ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te selecteren. In dat geval moet u er echter rekening mee houden dat u niet meer alle functies van onze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt ook het verzamelen van door het cookie gegenereerde gegevens in verband met uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door het downloaden en installeren van een browser add-on (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).
Als alternatief voor de browsertoevoeging kunt u, met name voor browsers op mobiele apparaten, ook voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door op de bovenstaande link te klikken. Er is een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens bij uw bezoek aan onze website in de toekomst worden verzameld. De opt-out cookie is alleen geldig in deze browser en alleen voor onze website en wordt opgeslagen op uw apparaat. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen.

Meer informatie over gegevensbescherming in verband met Google Analytics vindt u onder de volgende link in de Google Analytics help: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

Google Adwords Conversie Tracking

Wij maken gebruik van Google Conversion Tracking van Google LLC, 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Adwords plaatst een "cookie" op uw computer als u onze website via een Google-advertentie bezoekt.

Deze cookies vervallen na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt terwijl de cookie niet is verlopen, kunnen Google en wij aan de hand van ons Adword-account zien dat u op een van onze Google-advertenties hebt geklikt en naar die pagina bent doorgestuurd.

Elke Adwords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies zijn dan ook niet te traceren via de websites van Adwords-klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor Adwords-klanten die voor conversietracering hebben gekozen. Adwords-klanten zien het totaal aantal gebruikers die op uw advertentie hebben geklikt en zijn omgeleid naar een pagina met een conversietag. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Als u niet wilt deelnemen aan het traceerproces, kunt u ook de daarvoor benodigde instelling van een cookie weigeren - bijvoorbeeld met behulp van een browserinstelling die de automatische instelling van cookies over het algemeen deactiveert. U kunt cookies voor het volgen van conversies ook uitschakelen door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein "www.googleadservices.com" worden geblokkeerd. U vindt het privacybeleid van Google voor het volgen van conversie onder de volgende link: https://services.google.com/sitestats/de.html

Rechten van de betrokkene

Wanneer persoonsgegevens door u worden verwerkt, gaat het om uzelf in de zin van het DSGVO en heeft u tegenover de verantwoordelijke de volgende rechten:

Recht op informatie (Art. 15 DSGVO) - U kunt ons, als verantwoordelijke, vragen om te bevestigen of uw persoonlijke gegevens door ons zullen worden verwerkt.

In geval van verwerking kunt u ons om de volgende informatie vragen: de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt; de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt; de ontvangers, of de categorieën ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt; de beoogde duur van de opslag van de u betreffende persoonsgegevens of, indien specifieke informatie niet mogelijk is, criteria ter bepaling van de bewaartermijn; het bestaan van een recht op rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, een recht op beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking; het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit; alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld; het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering in overeenstemming met artikel. 22, leden 1 en 4 DSGVO en - althans in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene. U hebt ook het recht om informatie op te vragen over de vraag of de op u betrekking hebbende persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie. In dit verband kunt u verzoeken om in verband met de doorgifte op de hoogte te worden gesteld van de betreffende garanties op grond van art. 46 DSGVO.

Recht op correctie (artikel 16 van de DSIO) - U heeft tegenover de verantwoordelijke voor de verwerking het recht op onmiddellijke verbetering en/of aanvulling indien de over u verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn.
Recht op verwijdering (art. 17 DSGVO) - U kunt ons, als verantwoordelijke, verzoeken uw persoonlijke gegevens onmiddellijk te wissen. In dit geval zijn wij verplicht deze gegevens onmiddellijk te wissen indien een van de volgende redenen van toepassing is: (1) De persoonsgegevens over u zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anderszins verwerkt.(2) U trekt uw toestemming, waarop de verwerking is gebaseerd, in op grond van art. 6 lid 1 sub a of art. 9 lid 2 sub a DSGVO en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking. (3) U dient een bezwaarschrift in tegen de verwerking op grond van art. 21 lid 1 DSGVO en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of u dient een bezwaarschrift in tegen de verwerking op grond van art. 21 lid 2 DSGVO. (4) De op u betrekking hebbende persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt. (5) De verwijdering van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten waaronder de voor de verwerking verantwoordelijke valt. (6) De persoonsgegevens over u zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig artikel 8, lid 1, van het DSGVO.

Indien wij de persoonsgegevens van u openbaar hebben gemaakt en wij op grond van art. 17 lid 1 DSGVO verplicht zijn deze te verwijderen, zullen wij passende maatregelen treffen, waaronder technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, om de verantwoordelijken voor de gegevensverwerking die de persoonsgegevens verwerken, te informeren dat u ons als betrokkene hebt verzocht alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens te verwijderen.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing wanneer verwerking noodzakelijk is (1) voor de uitoefening van het recht van vrijheid van meningsuiting en van informatie; (2) om te voldoen aan een wettelijke verplichting tot verwerking krachtens het recht van de Unie of de lidstaten waaronder de voor de verwerking verantwoordelijke ressorteert of om een taak van algemeen belang of de uitoefening van het aan de voor de verwerking verantwoordelijke opgedragen openbaar gezag uit te voeren; (3) om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel. (4) voor archiveringsdoeleinden van algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden in de zin van artikel 89, lid 1 DSGVO, voor zover het onder a) genoemde recht de verwezenlijking van de doelstellingen van een dergelijke verwerking onmogelijk of ernstig in gevaar zou kunnen brengen, of (5) voor het doen gelden, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

Recht op beperking van de verwerking (art. 18 DSGVO) - U kunt verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken onder de volgende voorwaarden: als u de juistheid van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens betwist gedurende een periode die de verantwoordelijke voor de verwerking in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren; als de verwerking onrechtmatig is en u weigert de persoonsgegevens te wissen en in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens verzoekt; als de verantwoordelijke voor de verwerking de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerking, maar deze nodig heeft voor de handhaving, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, of als u bezwaar maakt tegen de verwerking op grond van artikel. 21 lid 1 DSGVO en het is nog niet duidelijk of de legitieme redenen van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan uw redenen.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag - alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechten of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, dan wel op grond van een zwaarwegend algemeen belang van de Unie of een lidstaat. Als de verwerkingsbeperking is beperkt in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden, wordt u door de verantwoordelijke op de hoogte gesteld voordat de beperking wordt opgeheven.

Recht op informatie (artikel 19 DSGVO) - Als u gebruik hebt gemaakt van uw recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking, is de verantwoordelijke voor de verwerking verplicht alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens over u zijn verstrekt, op de hoogte te stellen van deze correctie of verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verantwoordelijke persoon heeft het recht van deze ontvangers op de hoogte te worden gesteld.

Recht op doorgifte van gegevens (art. 29 DSGVO) - U hebt recht op ontvangst van de door u aan de verantwoordelijke voor de verwerking verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machineleesbaar formaat. Daarnaast heeft u het recht om deze gegevens zonder belemmering door te geven aan een andere verantwoordelijke van de persoon aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, mits (1) de verwerking is gebaseerd op een toestemming op grond van art. 6 lid 1 sub a DSGVO of art. 9 lid 2 sub a DSGVO of op een overeenkomst op grond van art. 6 lid 1 sub b DSGVO en (2) de verwerking is uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.

Bij de uitoefening van dit recht hebt u ook het recht te verzoeken dat de op u betrekking hebbende persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking, voor zover dit technisch haalbaar is. Dit mag geen afbreuk doen aan de vrijheden en rechten van andere personen. 2. Het recht op doorgifte geldt niet voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het aan de voor de verwerking verantwoordelijke verleende openbaar gezag.


recht van bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om op grond van uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van artikel 6 lid 1 sub e of f DSGVO; dit geldt ook voor de profilering op grond van deze bepalingen.

Als u gebruik maakt van uw recht van bezwaar, zullen wij de op u betrekking hebbende persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat de verwerking zwaarder weegt dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op dergelijke reclame; dit geldt ook voor profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden, worden de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben niet langer verwerkt voor deze doeleinden.

U kunt uw recht van bezwaar in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij uitoefenen door middel van geautomatiseerde procedures met gebruikmaking van technische specificaties, onverminderd Richtlijn 2002/58/EG.


Recht om de verklaring van toestemming inzake gegevensbescherming in te trekken

U hebt te allen tijde het recht uw verklaring van toestemming met betrekking tot gegevensbescherming in te trekken. 4. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot de intrekking is uitgevoerd.


Geautomatiseerde beslissing in individuele gevallen, met inbegrip van profilering

U hebt het recht niet onderworpen te zijn aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking - inclusief profilering - die juridische gevolgen voor u heeft of u op soortgelijke wijze aanzienlijk beperkt. Dit is niet van toepassing indien (1) de beslissing noodzakelijk is voor de sluiting of de uitvoering van een overeenkomst tussen u en de verantwoordelijke persoon, (2) toelaatbaar is krachtens het recht van de Unie of de lidstaat waaronder de verantwoordelijke persoon valt en dit recht passende maatregelen bevat ter bescherming van uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen, of (3) met uw uitdrukkelijke toestemming wordt genomen.

Deze besluiten mogen echter niet worden gebaseerd op speciale categorieën van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 9, lid 1 DSGVO, tenzij artikel 9, lid 2, onder a) of g), van toepassing is en passende maatregelen zijn genomen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en legitieme belangen. In de in de leden 1 en 3 bedoelde gevallen neemt de verantwoordelijke persoon redelijke maatregelen om uw rechten, vrijheden en legitieme belangen te beschermen, waaronder ten minste het recht om de tussenkomst van een persoon door de verantwoordelijke persoon te verkrijgen, zijn eigen standpunt kenbaar te maken en het besluit aan te vechten.

Recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief of gerechtelijk beroep hebt u het recht in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, werkt of van een overtreding verdacht wordt, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met het DSGVO. De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de status en de resultaten van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van beroep op de rechter overeenkomstig artikel 78 van het DSGVO.

Verdere informatie over gegevensbescherming

Heeft u nog vragen over de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Onze contactgegevens vindt u in hoofdstuk 2. van deze privacyverklaring of in ons impressum.

220518 HZ
Wij wijzen er nadrukkelijk op dat werkzaamheden aan gasinstallaties en elektrische installaties alleen door geautoriseerd personeel mogen worden uitgevoerd!